16. Công thức giải nhanh tìm số bức xạ trong nguyên tử Hidroface:
g+:

Đám nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái dừng mà electron chuyển động trên quỹ đạo O. Tính số vạch quang phổ mà nguyên tử có thế phát ra khi chuyển về các trạng thái có năng lượng thấp hơn.
A. 1 vạch. B. 3 vạch. C. 6 vạch. D. 10 vạch.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *