Cách lặp lại tiêu đề bảng trên các trang in trong Excel 2010, 2013, 2016Cách lặp lại tiêu đề bảng trên các trang khi in trong Excel 2010, excel 2013 và excel 2016, 2007. Hướng dẫn cho phép bạn lặp lại dòng tiêu đề của bảng trên…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

7 thoughts on “Cách lặp lại tiêu đề bảng trên các trang in trong Excel 2010, 2013, 2016

  1. có 3 trang mà chỉ muốn trag 1 với trang 3 hiện tiêu đề mà trang 2 lại không hiện tiêu đề khi in không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *