Đại cương kim loại – Vị trí – cấu tạo của kim loạiĐại cương kim loại – Vị trí – cấu tạo của kim loại →
Vị trí và cấu tạo của kim loại
1.Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học:
– Các kim loại là những nguyên tố họ s.(nhóm IA (trừ H) và nhóm IIA).
– Là những kim loại họ p: nhóm IIIA (trừ B), một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.
– Là những kim loại họ d: nhóm IB đến VIIIB.
– Là những kim loại họ f: họ lantan và actini. (chúng được xếp thành 2 hàng ở cuối bảng).

2. Cấu tạo của kim loại :
a. Cấu tạo của nguyên tử kim loại.
– KL có bán kính nguyên tử lớn.
– KL có e ngoài cùng ít: 1 đến 3 e.
b. Cấu tạo mạng của kim loại.
KL tồn tại dưới 3 dạng tinh thể phổ biến:
– Mạng lập phương tâm khối (Mạng tinh thể lục phương) có các ion dương (ion KL) nằm trên các đỉnh và tâm của hình lập phương. Ví dụ như : các kim loại kiềm, Cr, Fe…. Mạng tinh thể lục phương có độ đặc khít 74%.
– Mạng lập phương tâm diện có các ion dương (ion KL) nằm trên các đỉnh và giữa các mặt của hình lập phương. Ví dụ như : Cu, Al, Pb… Mạng tinh thể lập phương tâm diện có độ đặc khít 74%
– Mạng lăng trụ lục giác đều (Mạng tinh thể lập phương tâm khối) có các ion dương (ion kim loại) ở đỉnh, giữa 2 mặt đáy và giữa 2 đáy của hình lăng trụ. Ví dụ như các kim loại nhóm II (Be, Mg, Ca,…).Mạng tinh thể lập phương tâm khối có độ đặc khít 68%.
3.Liên kết kim loại
Trong tinh thể KL, ion dương và nguyên tử KL nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyễn động tự do trong mạng tinh thể.
→ Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.

Đại cương kim loại
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học
Cấu tạo của kim loại

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *