Tiếng Anh lớp 6 : Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí || Trang 110 từ III đến VII-Cảm ơn vì đã xem
Thanks for waching
Gracias por mirar
-ha, tôi đã rất lười khi làm clip này và đã dành ra 1 ngày để làm nó
Well, I was really lazy making this clip and spent a day doing it
Bueno, era muy vago haciendo este clip y pasé un día haciéndolo
-mong bạn thích
Hope you like
Espero que les guste
-Tôi sẽ cố gắnh phát triển các Bản Dịch cho clip này
I will try to develop Translations for this clip
Intentaré desarrollar Traducciones para este clip
-Clip chỉ mang tính chất giải trí
The clip is for entertainment purposes only
El clip es solo para fines de entretenimiento
-Và ủng hộ một số người bạn của tôi
And support some of my friends.
Y apoyar a algunos de mis amigos.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/giao-duc

4 thoughts on “Tiếng Anh lớp 6 : Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí || Trang 110 từ III đến VII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *