VNSwCF – 4 bước tập hít xà đơn dễ nhất cho người mới – How to do pull upHít xà đơn – pull up là bài tập lưng xô cho người mới. Với độ khó level 3 ở mức cơ bản nhưng rất nhiều người quá yếu không thể thực hiện được,…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

9 thoughts on “VNSwCF – 4 bước tập hít xà đơn dễ nhất cho người mới – How to do pull up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *